این روزها نوشتن هم حال خوب می خواهد ....

حال دل می خواهد ...

این روزها دلتنگی امان از لحظه ها دریده ....

بگذار کمی حالی به حالی شوم...

خبری بده .!