کـبریت را هم بخواهی روشن نگـه داری وقتی نسیمی می وزد 
.
آن را بین دستانت پنهان می کنی
.
 اینجـا در شهــر ما طـــوفانی به پاست چگونه روشنایی خود را حفظ میکنی؟

...
 

برچسب ها : کبریت ، روشنایی  ,